×
×

0

0

 ผลิตภัณฑ์ Greenday

 Vacuum freeze drying

การทำแห้งเยือกแข็ง เป็นการทำแห้ง ด้วยการแช่เยือกแข็ง ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ำแข็ง ระเหิด (sublimation) เป็นไอด้วยการลดความดันให้ต่ำกว่าบรรยากาศปกติ หลังจากเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแล้ว จะเข้าสู่ กระบวนการหลัก ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ

1. การแช่เยือกแข็ง (freezing) เป็นการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (freezing point)
2.การทำแห้งขั้นต้น (primary drying) เป็นการลดปริมาณน้ำ โดยการระเหิดน้ำแข็งให้เป็นไอโดยการลดความดันบรรยากาศ เพื่อให้ผลึกน้ำแข็ง ที่อยู่ภายใน เกิดการระเหิดเป็นไอ ออกไปจากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ ระดับของสูญญากาศ การระเหิดของชิ้นน้ำแข็ง จะเริ่มจากชั้นน้ำแข็งบริเวณ ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ ระเหิดไปเป็นไอ จากนั้น น้ำแข็งที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ระเหิดผ่านชั้นแห้ง ออกไปสู่ผิว หน้าของผลิตภัณฑ์
3.การทำแห้งขั้นที่สอง (secondary drying) เมื่อการทำแห้งขั้นต้นเสร็จสมบูรณ์ น้ำแข็งจะละลายไปหมด จะมีความชื้นที่หลงเหลืออยู่ มีการทำแห้ง ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น เพื่อดึงเอาความชื้นที่เหลืออยู่ออก ถึงระดับความชื้ันที่เหมาะสม


×

ติดต่อ