×
×

0

0

กรีนเดย์ ผัก และ ผลไม้กรอบ
        ในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมาก ธุรกิจอาจจะต้องคำนึงถึงผลประกอบการ และกำไรเป็นหลัก สินค้าอาหารมากมายมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปมากๆ แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตอาจจะคำนึงถึง สุขภาพของผู้บริโภค ความเป็นไปของสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมการทำงานของทีมงาน และศีลธรรมกันน้อยลง สำหรับเราแล้ว เราคิดว่าความสมดุลระหว่างธุรกิจ และศีลธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เราต้องการให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของสิ่งที่ดี พร้อมกับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และศีลธรรม เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เราต้องการให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของสิ่งที่ดี พร้อมกับความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจ เราต้องการผลิตสินค้าอาหารที่ ผู้คนในสังคม สามารถบริโภคได้อย่างสบายใจกันทั้งครอบครัว คำนึงถึงสุขภาพของพวกเขา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ


 เป้าหมาย
Business Ethics

Caring for community

Caring for partners

Good Food for everyone

 บทความ

×

ติดต่อ